Hent som PDF-fil

Navn og hjemsted § 1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Granly Vandværk a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.

Formål
§ 2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og vandværkets, af Aalborg kommune godkendte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Driftbidraget skal foruden driftsomkostninger dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.

Medlemmer
§ 3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder
§ 4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i vandværkets regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad, disse kan desuden ses på Granly Vandværk a.m.b.a´s hjemmeside.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ, vedtægter og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet, og den nye ejer indtræder i hans sted.

Udtræden af selskabet
§ 6
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes jordledningen fra forsynings-ledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden skal ejendommens gæld til selskabet være indbetalt, der kan ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 7
Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling
§ 8
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.
Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referatet, der underskrives af bestyrelsen.
Referatet offentligøres på efterfølgende på Granly Vandværk a.m.b.a´s hjemmeside.

Stemmeret og afstemninger
§ 9
Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen
§ 10
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt vandværkets andelshavere for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.
Herudover vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 suppleant. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder de i den orden, de er valgt på generalforsamlingen. Suppleanten indtræder i et afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hhv. formand, næstformand, kasserer samt evt. medlemmer til diverse udvalg.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af vandværket i overensstemmelse med vedtægter og regulativ. Den kan endvidere efter eget skøn afholde de nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan i tilfælde af uanmeldt vandspild på en andelshavers grund pålægge den berørte grundejer en afgift svarende til de i takstbladet nævnte takster for vand inkl. evt. afgifter. Bestyrelsen skønner over størrelsen af vandspildet.

Tegningsret
§ 11
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Regnskab § 12 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning
§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden
§ 14
Selskabets vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 11.april 2011, til ikrafttræden ved selskabets overgang til a.m.b.a. 01. Januar 2012.

Vedtægternes § 10 ændret ved hhv. ordinær generalforsamling 24. april 2017 og ekstraordinær generalforsamling 01. Juni 2017. Ændringerne vil gradvis blive fuldt implementeret efter generalforsamlingen 2019, da nuværende formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer fortsætter deres valgperiode ud. Formandsvalget 2018 foregår ved konstituering og kassereren ved konstituering i 2019.